[:sv]Vad är en homogen IT-miljö och varför ska man ha det? Det handlar i slutändan om kostnader. Kostnader för att hålla igång system som inte ser ut på samma sätt samt kostnader för äldre system där support, hårdvara m.m. inte längre är försvarbart. Vi brukar därför dela upp detta i två områden. Legacy system och Homogena system

Legacy system

En IT miljö ligger aldrig still. Den är alltid i rörelse och förändringsarbete sker dagligen. Vissa system överlever dock dessa cykler, och blir till slut så pass gamla att de olika delarna i systemet, mjukvara som hårdvara, inte längre finns att få tag på, och ingen support längre finns. I extrema fall går personalen som har kunskap och hanterar dessa system i pension. Man står då inför ett val: behålla eller ersätta systemen? Det finns inget som är rätt eller fel här. Båda alternativen fungerar, beroende på yttre omständigheter som är olika för varje system.

Att behålla systemen kan fungera under en viss tid, ett par år kanske. Vad man egentligen gör är att flytta fram det oundvikliga. Systemet måste ersättas. Men vad gör man med all information som finns i det befintliga systemet? Hur flyttar man över den till det nya systemet eller hur gör man den tillgänglig efter att det gamla är nedstängt? Denna fråga är vad vi på Middlecon arbetar med. Vi har kunskap och erfarenhet av att flytta data mellan olika system och av att göra det med så lite avbrott som möjligt.

Homogena system

För personal som hanterar t.ex. databaser är det väldigt mycket att hålla ordning på. Dels på själva databasen, men även på vad som gäller för de olika versionerna av databasen och även på vad som är specifikt för varje operativsystem. Det är inte ovanligt idag att ett företag t.ex. kör DB2 på olika plattformar och på olika nivåer. Det drar kostnader då varje system beter sig olika. Men att uppgradera och göra detta homogent kräver oftast mycket arbete, och framförallt mycket tid då systemen inte är tillgängliga. Detta kan så klart lösas på helger och utanför normala arbetstider, men då ökar bara kostnaderna för förändringsarbetet. Skulle det inte vara bättre att genomföra dessa förändringar under dagtid med väldigt korta avbrott?

Kundcase på homogena system

Vi fick en förfrågan från en av våra kunder:

Vi behöver migrera från AIX till Linux för vår DB2 server. Vi ska samtidigt uppgradera från V9.7 till V10.5 men vi får inte stänga av systemet mer än ett par minuter. Kan ni hjälpa oss med detta?

Med denna fråga valde vi en synkronisering i realtid av informationen i systemet. När vi var försäkrade om att allting var lika i de båda systemen stängde vi ner alla klienter och dirigerade om dem till det nya systemet. Resultatet blev ett stopp på ca 5 minuter, en migrering till ny hårdvara, ett annat operativsystem samt uppgradering till senaste versionen i samma moment. Det är ett bra exempel på hur man kan få en homogen IT-miljö.[:en]What is a homogeneous IT environment and why should you care?

Ultimately it is about the costs. Costs for running systems that do not look the same as well as costs for older systems where support, hardware, etc. no longer is affordable. We usually split this into two areas. Legacy System and Homogeneous Systems.

Legacy system

An IT environment never sleeps. It is always in motion and change is done daily. However, some systems eventually become old and face an end to the life cycle. Suddenly different parts of the system, hardware or software, are no longer available and no support is available. In extreme cases the only staff with knowledge to manage these systems retire. You are then faced with a choice: to keep or to replace the systems? There is no right or wrong choice here. Both options work, depending on the external circumstances and they are different for each system.

Keeping the systems can work for a certain amount of time, a few years maybe. What you really do is push the inevitable changes forward a short time. The system must be replaced in the end. But what do you do with all the information contained in the existing system? How do you move it to the new system and how do you make it available after the old has been shut down? This question is common in our work at Middlecon. We have the knowledge and experience of moving data between different systems and know how to do it with as little interruption as possible.

Homogeneous system

For the staff that handle databases, there is a lot to keep up with. In part it is the database itself, but also to keep up with what applies to different versions of the database and also  what is specific to each operating system. It is not uncommon today that a company run DB2 on different platforms and at different levels. There are costs when each system behaves differently. Upgrading and doing this homogeneously usually requires a lot of work, and especially a lot of time when the systems are not available. This can be solved on weekends and outside normal working hours, but then the costs for salarys will increase. Would not it be better to implement these changes during daytime with very short breaks?

Customer case on homogeneous system

We received a request from one of our customers:

We need to migrate from AIX to Linux for our DB2 server. We will upgrade from V9.7 to V10.5 at the same time, but we should not shut down the system for more than a few minutes. Can you help us with this?

With this question, we chose a real-time synchronization of the information within the system. When we were assured that everything was equal in both systems, we closed down all clients and directed them to the new system. The result was a stop of about 5 minutes, a migration to new hardware, another operating system and upgrading to the latest version in the same moment.

This is a good example of how to get a homogeneous IT environment![:]