[:sv]Många företag upplever att kostnaden för att hantera data och information ökar i en högre grad än vad som tidigare kunde förutses. Bakgrunden till detta kan vara nya krav från verksamheten i kombination med föråldrat teknologi där kostnaden exploderar. De företag som inte klarar av att hantera det kommer i längden att försvinna från marknaden och ersättas av nya företag med en lägre kostnader. Vi har under året sett det hända många gånger och det kommer även hända i framtiden.

Hur arbetar vi på Middlecon inom detta område?

Vilket system är mest effektivt för lagring av information? Det beror på en massa olika faktorer men framförallt på vad det är för information, vem som skall komma åt den och när man skall komma åt den. Om man ställer denna fråga till 100 personer som jobbar med dessa frågor får man 100 olika svar. Det har vi på Middlecon insett och framförallt så vet vi att det inte finns ett system som klarar allt. Vi arbetar istället med att välja rätt lösning för varje problem. Väldigt ofta kan det vara mest effektivt att kombinera dessa teknologier då det kan ge stora fördelar.

Exempel på teknologier som vi använder är följande
DB2
Netezza
Hadoop
BigInsight
Mongo
DataStage
InfoSphere Warehouse
Change Data Capture

Ett exempel på en lösning hos en kund

En av våra kunder arbetar med försäljning av biljetter över hela Sverige. Systemet för försäljningen är ett legacy-system med relativt höga kostnader. Kunden har märkt att olika söktjänster på Internet ökar trafiken till deras webbsida, utan att öka försäljningen av biljetterna. Det ökar belastningen i legacy-systemet och med det kostnaden. Till slut blev det ohållbart!

Vi på Middlecon föreslog istället att synkronisera informationen i legacy-systemet med en öppen plattform baserad på DB2 och HADR. Synkningen skulle ske i realtid utan fördröjning. Till detta använde vi Change Data Capture som programvara. Den trafik som genererades via Internet på biljettförfrågan skulle skickas till det nya systemet baserad på öppen teknologi, istället för legacy-systemet. Men när en biljett köptes så gick detta som vanligt in till legacy-systemet.

Denna förändring implementerades och belastningen minskade på legacyststemet med över 50% i extremfallen. Det medförde en ROI på 8 månader[:en]Many companies find that the cost of managing data and information increases to a greater extent than previously anticipated. The background to this may be new demands from the business in combination with outdated technology where the cost explodes. The companies that are unable to handle it will eventually disappear from the market and be replaced by new companies with lower costs. We have seen this happen many times during the years and it will also happen in the future.

How do we work on Middlecon in this area?

Which system is most effective for storing information? It depends on a lot of different factors, when it comes to information the questions are: who should access it and when to access it. If you ask this question to 100 people who work with these questions, you get 100 different answers. We have realized that at Middlecon we know that there is no one system that can handle everything. Instead, we work with choosing the right solution for each problem. Very often, this is the most effective way. When combining several technologies we can provide major benefits.

Examples of technologies we use

A customer solution

One of our customers is working with selling travelling tickets throughout Sweden. The system of sales is a legacy system with relatively high costs. The customer has noticed that different search services on the Internet increased the traffic to their website without increasing the sale of the tickets. It increases the load in the legacy system and also that cost. In the end it became untenable!

We at Middlecon suggested to start synchronize the information in the legacy system with an open platform based on DB2 and HADR. The sync should occur in real time without delay. In addition, we used Change Data Capture as software. The traffic generated via the Internet on the ticket requests would be sent to the new system based on open technology, rather than the legacy system. But when a ticket was purchased, this went as usual to the legacy system.

This change was implemented and the load decreased on the legacy system by over 50% in extreme cases. This resulted in an 8 month return of investement.[:]