[:sv]

Licensoptimering

Har ni ökade licenskostnader, står inför en review eller har en känsla av att det inte är full kontroll på era licenser? Middlecon har lång erfarenhet av licensoptimering och har hjälpt många kunder igenom besvärliga licensreviews. Till exempel så minskade en kund sin licenskostnad med 8 siffriga belopp, utan att förlora funktionalitet.

Effektiv informationslagring

Världen förändras. Nya tekniker tillkommer och gamla försvinner. Det gäller i högsta grad plattformarna för informationslagring. Trots det använder många företag samma plattform som de alltid har gjort. Är det verkligen det som är mest effektivt? Vi på Middlecon arbetar inte med en utan flera olika plattformar och vet hur man skall kombinera dem för att få ut så mycket som möjligt av sin investering.

Trygghet

Det finns två områden som oroar IT säkerhetsansvariga runt om i världen. Kommer någon obehörig åt min data, och kan jag lita på att det data jag har tillgängligt är rätt och inte manipulerat eller att det saknas något. De flesta IT relaterade brott begås inte av hackers runt om i världen utan av egen personal. Hur ser ert skydd ut för det?

Homogen IT-miljö

En IT miljö ligger aldrig still. Den är alltid i rörelse och förändringsarbete sker dagligen. En stor del av detta arbete berör flytt av data mellan system och plattformar. Tyvärr medför detta oftast av berörda system stängs ner under arbetet, och med höga kostnader för helg och nattarbeten. Tänk om ni kunde göra detta arbete effektivare och få det genomfört på dagtid, utan avbrott.[:en]

License Optimization

Have you increased license fees, face a review or have the feeling that you are not fully in control regarding your licenses? Middlecon has a long experience of licensing optimization and has helped many customers through difficult license reviews. For example, a customer reduced its license cost by 8 digits, without losing functionality.

Efficient information storage

The world is changing. New techniques comes and old ones goes. This is certainly true when it comes to platforms for information storage. Despite changing technology many companies use the same platform as they always have done. Is that really the most efficient way? We at Middlecon do not work with just one but several platforms and know how to combine them to get the most out of the investment.

Safety

There are two areas that concern IT security officers around the world. Is someone unauthorized accessing my data? and Can I trust that the data I have available is correct and not manipulated or missing? Most IT related crimes are not committed by hackers but by the own staff. What does your protection look like it?

Homogeneous IT enviroment

An IT environment rarely stagnates. It is always in motion and change is done daily. Much of the work involves moving data between systems and platforms. Unfortunately, this usually requires the affected systems to shut down during work, and that with high expenses for weekend and night work. Imagine if you could make this work more efficient and get it done during the day, without interruptions.
[:]