[:sv]Konsulting[:en]Consulting[:]

[:sv]

Har du svårt att passa in? Perfekt, vi gillar att vara annorlunda!

Vi ser till den unika personen och tycker det är kul med mångfald, det vi alla har gemensamt är att alla är hängivna och har verkligt djup kompetens inom sitt specialistområde.

Områden

Våra två 2 huvudområden är IBM lösningar och Open Source. Det går bra för oss och vi söker nya medarbetare, är du intresserad så fundera inte alltför mycket utan kontakta vår konsultchef Björn Östman så får du veta mera!

Open Source

Vi brinner för öppenhet och Open Source, vi har ett fokusområde på Hortonworks Hadoop med Hadoop säkerhet. Vi jobbar även med Hbase, Phoenix, Hive, Nifi, MySQL, Ruby, Python, MongoDB, ElasticSearch, PostgreSQL, m.fl.

 

IBM lösningar

Vi jobbar med de flesta av IBMs lösningar och har fokus på middleware. Vi ser alltid till vart företags unika krav på tillgänglighet, redundans, säkerhet, volymer, svarstider och tar fram lösningar som är specifika för varje kund.

Big Data blir bara större och tillväxttakten ökar ständigt. Hur hantera detta över tiden med olika källor, format, strukturerat och ostrukturerat data? Vi jobbar med en mängd lösningar inom Big Data och Information Management, tex InfoSphere, Information Server, DataStage, Quality Stage, ETL, DB2, TSM för att nämna några. Transformera- och transportera data med datakvalitet är ledstjärnor för oss!

Integration och Konnektivitet. Ska vi byta information med varann? Visst, men hur? Här jobbar vi med lösningar och produkter som IBM Integration Bus, WebSphere MQ, API connect, Datapower och Sterling.

Datasäkerhet. Världen blir allt otryggare men vi gör den säkrare, åtminstone för ditt data. Förutom att ditt data utsätts för allt fler systematiska försök till intrång så ställs allt högre krav på att du kan skydda ditt data. Det kommer nya regulatoriska krav, exempelvis med GDPR, som gör att företag och myndigheter får helt nya utmaningar. Låt oss hjälpa till, vi vet vad som behöver skyddas genom kryptering eller med säkerhetsprodukter som IBM Guardium.

License management. Alla IBM kunder som har mer än 1000 anställda eller kör på virtuella servrar, måste använda ILMT(IBM License Metric Tool) för att följa IBMs licensregler. Att inte göra det på ett korrekt sätt kan bli en dyr erfarenhet. Att hantera ILMT består av att installera och konfigurera, därefter ska licensinnehav och programvara sammankopplas, dvs bundlas. Eftersom vi jobbar både med IBM licenser och konsulting ger det oss en unik position att hjälpa till med licenshantering och -optimering.

 [:en]At Middlecon we look for the uniqueness in each person and think it’s fun with diversity. All of us share a true devotion to data and have a real depth of expertise in their specialist field.

We focus mainly on IBM solutions and Open Source and are constantly looking for new employees. If you are interested, why not contact our services manager Björn Östman to find out more!

Open Source

We are passionate about openness and Open Source. Our current main focus is Hortonworks Hadoop with Hadoop Security. We also work with Hbase, Phoenix, Hive, Nifi, MySQL, Ruby, Python, MongoDB, ElasticSearch, PostgreSQL and others.

IBM solutions

We work with most of IBM’s solutions but focus mainly on middleware. We always look at each company’s unique requirements for availability, redundancy, security, volumes, response times, and delivering solutions that are specific to each customer.

Big Data is only getting bigger and growth rates are increasing constantly. How to handle this over time with different sources, formats, structured and unstructured data? We work with a variety of solutions within Big Data and Information Management, such as InfoSphere, Information Server, DataStage, Qualitystage, ETL, DB2, TSM to name a few. Transforming and transporting data with data quality are leading stars for us!

Our fields of expertise at a glance

Integration and Connectivity. Let’s exchange information with each other! Sure, but how? Here we work with solutions and products such as IBM Integration Bus, WebSphere MQ, API connect, Datapower and Sterling.

Data security. The world is getting more insecure, but we make it safer, at least for the data. In addition to the fact that your data is subjected to ever-increasing systematic intrusion attacks, increasing demands are being made to protect your data. There are new regulatory requirements, such as GDPR, which make companies and authorities face new challenges. Let’s help, we know what needs to be protected by encryption or with security products like IBM Guardium.

License management. All IBM customers who have more than 1,000 employees or run on virtual servers must use the IBM License Metric Tool (ILMT) to comply with IBM’s licensing rules. Not doing it properly can be a very expensive experience. Managing ILMT consists of installation and configuration, then licensing and software must be linked, i.e. bundled. As we work with IBM licenses and consulting, it gives us a unique position to help with licensing and optimization.

If you are interested in the subjects above, contact Björn today at bjorn.ostman@middlecon.se

 

 [:]